Algemene voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden Netexpo Internet.

(hierna: Netexpo)

1. Algemene Voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten) tussen Netexpo Internet bv (hierna: ‘Netexpo’) en opdrachtgever (hierna: ‘Opdrachtgever’).
1.2 Het accepteren van een aanbieding of offerte of het doen van een bestelling houdt in dat Opdrachtgever de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden accepteert.
1.3 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien deze expliciet schriftelijk zijn overeengekomen.
 
2. Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Netexpo zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, en kunnen te allen tijde door Netexpo worden gewijzigd of ingetrokken, zonder dat Netexpo enige vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.

3. Totstandkoming overeenkomst
3.1 Een opdracht of bestelling bindt Opdrachtgever. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht door Netexpo door middel van verzending van een opdrachtbevestiging.
3.2 Indien een bevestiging als omschreven in artikel 3.1 achterwege is gebleven, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen zodra Netexpo met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit Netexpo redelijkerwijs mocht afleiden dat Opdrachtgever akkoord ging met het begin van de uitvoering.
3.3 In geval van een offerte die bestaat uit samengestelde onderdelen, is Netexpo niet gehouden tot uitvoering van een gedeelte daarvan tegen een overeenkomstig gedeelte van de in de offerte genoemde totaalprijs.
 
4. Vergoedingen en betalingsvoorwaarden
4.1 Bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).
4.2 Netexpo heeft het recht om prijzen te wijzigen en prijsstijgingen aan Opdrachtgever door te berekenen. In geval van een prijsstijging van meer dan 10% staat het  opdrachtgever vrij om de overeenkomst te beëindigen.
4.3 Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum.
4.4 Indien de overeenkomst bestaat uit verschillende onderdelen, staat het Netexpo vrij vergoeding voor de reeds voltooide onderdelen tussentijds te facturen.
4.5 Na het verstrijken van de in het derde lid genoemde termijn is Opdrachtgever in verzuim en zijn alle vorderingen van Netexpo op Opdrachtgever uit hoofde van de desbetreffende en daarmee samenhangende overeenkomsten onmiddellijk opeisbaar. Vanaf het moment waarop het verzuim intreedt tot aan de dag der algehele betaling is Opdrachtgever een rente verschuldigd, bestaande uit de wettelijke rente, vermeerderd met 9%.
4.6 Indien Opdrachtgever niet tot betaling overgaat, is Netexpo gerechtigd alle door haar gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te verhalen op Opdrachtgever.
4.7 Afgezien van de verrekening met de reeds betaalde voorschotten, staat het Opdrachtgever niet vrij enige door haar verschuldigde vergoeding te verrekenen, op te schorten of daarop inhoudingen te laten plaatsvinden.
 
5. Uitvoering overeenkomst  
5.1 Tenzij anders overeengekomen, staat het Netexpo vrij om de overeenkomst naar eigen inzicht uit te voeren en daartoe door haar aan te wijzen derden in te schakelen.
5.2 Indien de overeenkomst bestaat uit meerdere onderdelen, kan Netexpo de uitvoering van nieuwe onderdelen opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van één of meer van de daaraan voorafgaande onderdelen schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.3 Voorts kan Netexpo de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien één of meer overeengekomen betalingen niet of niet geheel hebben plaatsgevonden, onverminderd het recht van Netexpo op volledige betaling van de overeengekomen vergoeding.
5.4 Opdrachtgever zal al datgene doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering door Netexpo mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het geven van de nodige medewerking en het tijdig aanleveren van de nodige gegevens en materialen.
 
6. Leveringstermijnen
6.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn termijnen bij benadering en derhalve niet fataal.
6.2 In geval van overschrijding van een leveringstermijn, is Netexpo generlei vorm van (schade)vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin het recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het desbetreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat.
6.3 Indien de levering van eventuele referentiematerialen of de betaling van bedongen voorschotten of andere vergoedingen later plaatsvindt dan overeengekomen, heeft Netexpo het recht de leveringstermijnen met ten minste eenzelfde periode te verlengen.
 
7. Wijziging in de overeenkomst
7.1 Indien blijkt dat wijzigingen in de overeenkomst noodzakelijk zijn, zullen partijen hiertoe in overleg treden. Indien een schriftelijke akkoord achterwege is gebleven, wordt de wijziging geacht tot stand te zijn gekomen zodra Netexpo met de uitvoering daarvan is begonnen en dit begin van de uitvoering het gevolg is van handelingen door of namens Opdrachtgever waaruit Netexpo redelijkerwijs mocht afleiden dat Opdrachtgever akkoord ging met de wijziging.
7.2 Na een wijziging kan Netexpo de overeengekomen vergoeding in evenredigheid verhogen en eventuele extra kosten aan Opdrachtgever doorberekenen.
7.3 Indien een wijziging in de overeenkomst tot gevolg heeft dat een overeengekomen termijn wordt overschreden, zal deze termijn, tenzij anders overeengekomen, voor onbepaalde tijd worden verlengd. De gevolgen van een dergelijke overschrijding zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 
8. Materialen
8.1 De door of namens Netexpo geleverde materialen, waaronder mede begrepen (dragers met daarop) software, hardware, codes, illustraties en andere vormgeving  blijven te allen tijde eigendom van Netexpo, dan wel van eventuele derden die deze materialen aan Netexpo ter beschikking hebben gesteld.
8.2 Opdrachtgever zal de door of namens Netexpo ter beschikking gestelde materialen met de grootst mogelijke zorg behandelen en, voor zover het geen digitale bestanden betreft, direct na afloop van het gemaakte gebruik, dit materiaal per koerier of aangetekende post retourneren. Opdrachtgever zal de door of namens Netexpo geleverde materialen, bestaande uit digitale bestanden, onmiddellijk na het voltooien van de overeenkomst, vernietigen.
8.3 In geval van verlies en/of schade toegebracht aan (delen van) het door Netexpo geleverde materiaal, is Opdrachtgever gehouden de daaruit voortvloeiende schade aan Netexpo te vergoeden. In geval van schade aan onvervangbaar materiaal, is Opdrachtgever gehouden een schadevergoeding te betalen ter hoogte van vier maal de overeengekomen vergoeding voor de opdracht, onverminderd het recht van Netexpo op vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade.
8.4 Verzending van materialen is voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 
9. Intellectuele Eigendomsrechten en gebruiksrechten
9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, op de door Netexpo aan Opdrachtgever geleverde en te leveren materialen, berusten bij Netexpo dan wel eventuele derden die deze materialen aan Netexpo ter beschikking hebben gesteld.
9.2 Opdrachtgever verkrijgt op het door Netexpo geleverde materiaal uitsluitend dat gebruik dat schriftelijk is overeengekomen. Voor zover over het gebruik als in dit artikel bedoeld, niets (anders) schriftelijk is overeengekomen, verkrijgt Opdrachtgever slechts het recht om het door Netexpo geleverde materiaal in ongewijzigde vorm, eenmalig en op niet-exclusieve basis te gebruiken voor enkel het medium en het land waarin het werk als eerste is openbaar gemaakt voor de duur van maximaal twaalf maanden.
9.3 De expliciet overeengekomen dan wel de uit hoofde van het vorige artikel verleende gebruiksrechten, worden door Netexpo verleend onder de opschortende voorwaarde van gehele betaling van de verschuldigde vergoedingen door Opdrachtgever. Totdat Opdrachtgever heeft voldaan aan alle op haar rustende verplichtingen, waaronder betaling van het gehele verschuldigde bedrag, is derhalve geen enkele vorm van gebruik, waaronder verveelvoudiging of openbaarmaking van het door Netexpo geleverde materiaal toegestaan.
9.4 Indien Netexpo toestemming heeft verleend om het materiaal te wijzigen, in welke vorm ook, is het uiteindelijke gebruik slechts toegestaan na schriftelijk goedkeuring van de uiteindelijke wijziging door Netexpo.
9.5 Tenzij anders overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan om (rechten op) de door Netexpo geleverde materialen over te dragen aan derden, te bezwaren, in bruikleen te geven of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.
9.6 Netexpo en derden blijven onder alle omstandigheden, dus ook in geval van een eventuele overdracht van auteursrechten, bevoegd de aan Opdrachtgever om hun aan Opdrachtgever geleverde materialen voor eigen gebruik te verveelvoudigen en openbaar te maken.

10. Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1 De totale aansprakelijkheid van Netexpo voor directe schade is onder alle omstandigheden beperkt tot maximaal de vergoeding die Netexpo heeft ontvangen in de 30 dagen voorafgaand aan het moment waarop aansprakelijkheid van Netexpo is ontstaan. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan materiële schade die het directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming dan wel een onrechtmatige daad van Netexpo.
10.2 Aansprakelijkheid van Netexpo voor schade anders dan directe schade, in de zin van het vorige lid, is uitgesloten. Onder schade anders dan directe schade, wordt onder meer, doch niet uitsluitend begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade die het gevolg is of verband houdt met de door Netexpo geleverde materialen.
10.3 Netexpo is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, danwel gebruik in strijd met gebruiksaanwijzingen van het geleverde of door ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor Opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.
10.4 Netexpo is niet aansprakelijk voor schade of gebreken veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door toedoen van derden, noch voor schade die het gevolg is van een gebrekkige levering door derden.
10.5 Opdrachtgever vrijwaart Netexpo tegen aanspraken van derden.
10.6 Netexpo is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door aanwezigheid van virussen, spam, en spyware dan wel door het oneigenlijke of onrechtmatige gebruik van aan opdrachtgever verstrekte loginnamen en passwords.
10.7 Netexpo is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan door Opdrachtgever aan Netexpo verstrekte materialen en door derden verstrekte materialen.
 
11. Beëindiging overeenkomst
11.1 Netexpo is bevoegd de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen  indien en zodra Opdrachtgever in staat van faillissement raakt, een aanvraag daartoe doet of surséance van betaling aanvraagt. Indien Opdrachtgever op het moment van beëindiging niet aan alle verplichtingen jegens Netexpo heeft voldaan, zullen alle aan Opdrachtgever verleende rechten automatisch, dus zonder dat daarvoor enige handeling is vereist, komen te vervallen.

12. Overmacht
12.1 Indien Netexpo en/of Opdrachtgever door overmacht niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand langer dan acht weken duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder de verplichting tot het betalen van enige vorm van (schade)vergoeding. Reeds verschuldigde vergoedingen blijven verschuldigd.

13. Overige bepalingen
13.1 Indien enige passage of bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een tussen Netexpo en Opdrachtgever gesloten overeenkomst te eniger tijd nietig is, dan wel vernietigd wordt, dan blijven voor het overige de bepalingen in stand. Voor de alsdan nietige, c.q. vernietigde passage(s) of bepaling(en), zal een regeling worden getroffen, die de bedoeling van partijen het dichtst benadert.
13.2 Partijen zullen alle gegevens afkomstig van de andere partij waarvan redelijkerwijs kan worden vermoed dat het vertrouwelijke gegevens zijn, als vertrouwelijk behandelen en niet aan derden ter beschikking stellen.
13.3 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

Vragen?
Voor vragen over de Algemene Voorwaarden van Netexpo Internet BV kun je contact opnemen via 023 - 531 88 74.